logo

 
 

Начало > Дейности > Орган за контрол на работната среда

През 2008 г. Органът за контрол е акредитиран от ИА "Българска служба за акредитация". През 2016 г. след проведено разширение на обхвата Органът за контрол е акредитиран като вид А и вид С със Сертификат за акредитация рег. № 101 OK. Актуалният сертификат за акредитация е издаден на 26/10/2022 г. съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 с валидност до 29/07/2024 г.

okrs okrs2

Органът за контрол е акредитиран да извършва контрол (измерване) и оценка на съответствието в следните области и параметри:

  Като Орган за контрол от вид А:

 • Безопасност на площадки за игра, разположени на открито и на закрито
 • Като Орган за контрол от вид С:

 • Микроклимат в работна и битова среда - температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха
 • Изкуствено осветление в работна и битова среда - осветеност
 • Шум в работна среда – еквивалентно ниво, дневно/средноседмично ниво на експозиция на шум, върхово ниво на звуково налягане
 • Шум в околна среда – еквивалентно ниво на шум
 • Шум в жилищни и обществени сгради – еквивалентно ниво на шум
 • Вибрации предавани на системата „ръка-рамо“ - дневна стойност на експозиция на вибрациите
 • Вибрации предавани на цялото тяло - дневна стойност на експозиция на вибрациите
 • Вибрации в жилищни помещения - виброускорение
 • Гореща заобикаляща среда въз основа на индекс WBGT - температура на черна сфера, температура при естествена влажност, температура на въздуха
 • Физическо натоварване - сърдечна честота
 • Прах във въздуха на работна среда - инхалабилна фракция
 • Прах във въздуха на работна среда - респирабилна фракция
 • Химични агенти във въздуха на работна среда - линейно-колориметричен метод с индикаторни тръбички
 • Химични агенти във въздуха на работна среда - колориметричен капков метод (алкални, медни, никелови, оловни, манганови, хромови, цинкови, кадмиеви, живачни и алуминиеви аерозоли)
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
 • Съпротивление на изолация
 • Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност (дефектнотокови защити) - време за изключване, ток на задействане, допирно напрежение
 • Импеданс на контура "фаза-защитен проводник"
 • Вентилационни инсталации - дебит на въздух, скорост на въздушен поток
 • Климатични инсталации - температура на въздуха, относителна влажност на въздуха

Данни за контакт:

 • Габрово, ул. Брянска 28А, ет. 1, тел. 066 866 555, 0878 97 90 04
 • e-mail: ikonomiks_okc@ikonomiks.com
 • Ръководител Орган за контрол - доц. д-р инж. Драгомир Василев
 • Зам. ръководител Орган за контрол - инж. Иван Иванов - тел. 0878 97 9011

Общи условия на контрола:

 • Изпълнителят на контрола (Орган за контрол от вид А и вид С при „ИКОНОМИКС-М” ЕООД) извършва възложените със Заявление за извършване на контрол, измервания от Орган за контрол при “Икономикс-М” ЕООД съгласно акредитирания обхват, за което извършва оценка на съответствието.
 • Възложителят осигурява необходимите условия и достъп до обектите на контрол – работни места/процеси/оборудване/съоръжения, както и правилното им функциониране.
 • Изпълнителят осигурява необходимите специалисти с изискваната квалификация за извършване на измерванията (контрола) и оценката на съответствието.
 • Изпълнителят гарантира, че специалистите участващи в измерванията (контрола) и оценката на съответствието не са разработчици, производители, доставчици, монтажници, купувачи, собственици, упълномощени представители или поддържащи контролираният/ните обект/и (чрез подписване на индивидуални декларации, които след приключване на контрола са част от издадените сертификат/и).
 • Органът за контрол информира клиента, ако методът за контрол предложен от последния се счита за неподходящ.
 • Органът за контрол информира клиента, че резултатите от контрола се предоставят при поискване от ИА БСА, компетентни държавни органи и обществени организации в случай на нормативно основание за това.
 • Органът за контрол информира клиента, че при контрол на респирабилна фракция на прах съдържаща над 2% свободен кристален силициев диоксид, и предвид необходимостта от определяне точната му концентрация за извършване оценка на съответствието, ще ползва услугите на подизпълнител – акредитиран от ИА БСА орган за контрол.
 • Цялата информация получена по време на контрола се счита за конфиденциална.
 • При желание от страна на клиента, същият може да даде своята оценка за предоставените услуги като попълни Анкетна карта за удовлетвореност на клиенти общодостъпна на интернет адреса на юридическото лице: www.ikonomiks.com в раздел Орган за контрол.
 • Когато органът за контрол използва информация, предоставена от която и да е друга страна като част от процеса на контрол, той проверява достоверността на тази информация.
 • Органът за контрол е информирал клиента, че при поискване може да му бъде предоставена процедурата за управление на жалби и възражения, чиято актуална версия е общодостъпна на интернет адреса на юридическото лице: www.ikonomiks.com в раздел Орган за контрол.
 • Възложителят е запознат, че провеждането на измерванията от страна на Органа за контрол може да бъде съчетано с провеждане на одити от страна на акредитиращият орган (ИА БСА) и присъствие на представители на институцията, за което същият ще бъде предварително информиран.
 • Всяка от страните, в качеството си на Администратор/Обработващ лични данни стриктно спазва изискванията на приложимото законодателство и само за целите на дейностите по контрол, както и за защита на законните си интереси в случай на неизпълнението му.
 • Органът за контрол е информирал Възложителя, че последния може да използва акредитационния символ или да се позовава на акредитационния статус на органа за контрол при спазване на процедурата на органа за контрол, която при поискване може да му бъде предоставена.
 • Клиентът е запознат, че органът за контрол поддържа и управлява гъвкав обхват на акредитация съгласно процедура PR.8.3.04 Управление и поддържане на гъвкав обхват на акредитация, последната е общодостъпна на интернет адреса на юридическото лице: www.ikonomiks.com в раздел Орган за контрол. В случай на невъзможност органът за контрол да издаде сертификат под акредитация, докато документираният процес, съгласно PR.8.3.04 за разработване и одобряване на дейността в рамките на гъвкавия обхват не бъде завършен органът за контрол ще информира клиента за необходимостта от предприемане на допълнителни действия.
 • След приключване изпълнението на възложената услуга, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя сумата, за извършените измервания, срещу издадена фактура, в брой или по банкова сметка на Изпълнителя: IBAN: BG07UBBS75661010166304, BIC: UBBSBGSF – ОББ АД .
 • Плащането се извършва след предоставяне на сертификат/и и фактура, освен ако не е уговорено друго между страните.
 • За всички неуредени въпроси важат разпоредбите на Системата за управление на Органа за контрол, Процедурата за управление на жалби и възражения и ЗЗД.
 • Всички спорове при и по повод изпълнението на дейностите по контрол се решават между страните по споразумение, а при липса на такова от съда и по реда на ГПК.
 • Настоящите общи условия са общодостъпни в офиса на органа за контрол и на интернет адреса на юридическото лице www.ikonomiks.com в раздел Орган за контрол - http://ikonomiks.com/activities/okrs.html

Свързани документи:

Актуализирано на 15.10.2022

 

Design by PiT & Ikonomiks | Copyright 2022 ikonomiks.com All rights reserved | Карта на сайта | Team Login