logo

 
 

Начало > Дейности > Орган за контрол на работната среда

През 2008 г. Органът за контрол е акредитиран от ИА "Българска служба за акредитация". През 2016 г. след проведено разширение на обхвата Органът за контрол е акредитиран като вид А и вид С със Сертификат за акредитация рег. № 101 OK. Актуалният сертификат за акредитация е издаден на 28/02/2017 г. съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 с валидност до 29/07/2020 г.

okrs okrs2

Органът за контрол е акредитиран да извършва контрол (измерване) и оценка на съответствието в следните области и параметри:

  Като Орган за контрол от вид А:

 • Безопасност на площадки за игра, разположени на открито и на закрито
 • Като Орган за контрол от вид С:

 • Микроклимат в работна и битова среда - температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха
 • Изкуствено осветление в работна и битова среда - осветеност
 • Шум в работна среда – еквивалентно ниво, дневно/средноседмично ниво на експозиция на шум, върхово ниво на звуково налягане
 • Шум в околна среда – еквивалентно ниво на шум
 • Шум в жилищни и обществени сгради – еквивалентно ниво на шум
 • Вибрации предавани на системата „ръка-рамо“ - дневна стойност на експозиция на вибрациите
 • Вибрации предавани на цялото тяло - дневна стойност на експозиция на вибрациите
 • Вибрации в жилищни помещения - виброускорение
 • Гореща заобикаляща среда въз основа на индекс WBGT - температура на черна сфера, температура при естествена влажност, температура на въздуха
 • Физическо натоварване - сърдечна честота
 • Прах във въздуха на работна среда - инхалабилна фракция
 • Прах във въздуха на работна среда - респирабилна фракция
 • Химични агенти във въздуха на работна среда - линейно-колориметричен метод с индикаторни тръбички
 • Химични агенти във въздуха на работна среда - колориметричен капков метод (алкални, медни, никелови, оловни, манганови, хромови, цинкови, кадмиеви, живачни и алуминиеви аерозоли)
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
 • Съпротивление на изолация
 • Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност (дефектнотокови защити) - време за изключване, ток на задействане, допирно напрежение
 • Импеданс на контура "фаза-защитен проводник"
 • Вентилационни инсталации - дебит на въздух, скорост на въздушен поток
 • Климатични инсталации - температура на въздуха, относителна влажност на въздуха

Данни за контакт:

 • Габрово, ул. Брянска 28А, ет. 1, тел. 066/866 555, 0878 97 90 04
 • e-mail: ikonomiks_okc@ikonomiks.com
 • Ръководител Орган за контрол - д-р инж. Драгомир Василев
 • Зам. ръководител Орган за контрол - инж. Иван Иванов - тел. 0878 97 9011

Общи условия на контрола:

 • Изпълнителят на контрола (Орган за контрол от вид А и вид С при „Икономикс-М” ЕООД) извършва възложените със Заявление за извършване на контрол, измервания от Орган за контрол от вид А и вид С при “Икономикс-М” ЕООД съгласно акредитирания обхват, за което прави оценка на съответствието.
 • Възложителят осигурява необходимите условия и достъп до обектите на контрол – работни места/процеси/оборудване/съоръжения, както и правилното им функциониране.
 • Изпълнителят осигурява необходимите специалисти с изискваната квалификация за извършване на измерванията (контрола) и оценката на съответствието.
 • Изпълнителят гарантира, че специалистите участващи в измерванията (контрола) и оценката на съответствието не са разработчици, производители, доставчици, монтажници, купувачи, собственици, упълномощени представители или поддържащи контролираният/ните обект/и (чрез подписване на индивидуални декларации, които след приключване на контрола са част от издадените сертификат/протокол).
 • Органът за контрол информира клиента, ако методът за контрол предложен от последния се счита за неподходящ.
 • Възложителят е запознат, че провеждането на измерванията от страна на Органа за контрол може да бъде съчетано с провеждане на одити от страна на акредитиращият орган (ИА БСА) и присъствие на представители на институцията, за което същият ще бъде предварително информиран.
 • Органът за контрол информира клиента, че резултатите от контрола се предоставят при поискване от ИА БСА, компетентни държавни органи и обществени организации в случай на нормативно основание за това.
 • Органът за контрол информира клиента, че при контрол на респирабилна фракция на прах съдържаща над 2% свободен кристален силициев диоксид, и предвид необходимостта от определяне точната му концентрация за извършване оценка на съответствието, ще ползва услугите на подизпълнител – акредитиран от ИА БСА орган за контрол.
 • Цялата информация получена по време на контрола се счита за конфиденциална.
 • При желание от страна на клиента, същият може да даде своята оценка за предоставените услуги като попълни Въпросник за удовлетвореност на клиенти и го изпрати на електронната поща на органа за контрол ikonomiks_okc@ikonomiks.com.
 • Когато органът за контрол използва информация, предоставена от която и да е друга страна като част от процеса на контрол, той проверява достоверността на тази информация.
 • Органът за контрол е информирал клиента, че при поискване може да му бъде предоставена процедурата за управление на жалби и възражения, чиято актуална версия е общодостъпна на интернет адреса на юридическото лице: www.ikonomiks.com в раздел Орган за контрол.
 • След приключване изпълнението на възложената услуга, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя сумата, за извършените измервания, съгласно окончателен протокол/спецификация, срещу издадена фактура, в брой или по банкова сметка на Изпълнителя,: IBAN: BG07UBBS75661010166304 или BG37UBBS80021029821820, BIC: UBBSBGSF – ОББ АД
 • Плащането се извършва след предоставен протокол/спецификация за извършените измервания, предоставяне на сертификат и фактура.
 • За всички неуредени въпроси важат разпоредбите на Системата за управление на Органа за контрол, Процедурата за управление на жалби и възражения и ЗЗД.
 • Всички спорове при и по повод изпълнението на дейностите по контрол се решават между страните по споразумение, а при липса на такова от съда и по реда на ГПК.

Свързани документи:

 

Design by PiT & Ikonomiks | Copyright 2017 ikonomiks.com All rights reserved | Карта на сайта | Team Login