Начало > FAQ (Често задавани въпроси)

Кой има нужда от 'Службата по трудова медицина'?
 • Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права, свързани с опазване на живота, здравето и трудоспособността на хората в процеса на труда. Това право се защитава и осигурява с множество международни и национални нормативни актове, документи, стандарти, нормативи и норми. Специализираните услуги на Службата по трудова медицина ползват както работодателите,така и работещите.
 • Как да изберем подходяща служба по трудова медицина?
 • Проверете дали е регистрирана и дали в нея работят специалисти по трудова медицина или са използвани имена на такива само за регистрация. Срещнете се лично със специалистите и разговаряйте с тях. Проверете в презентацията колко и какви обекти обслужват.
 • Защо работодателят предприема извършване оценка на риска?
 • Защото това е негово задължения съгласно Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд и свързаните с тях нормативни дкументи;
 • С оценката на риска се индефицират опасните за здравето на работещите с цел предотвратяване на трудовите злополуки, професионалните и свързани с труда заболявания.
 • За какъв срок от време е валидна оценката на риска?
 • Оценката на риска е динамичен, а не еднократен процес. Преразглеждането на оценката се извършва при промяна на сградния фонд, реконструкция, въвеждане на нова технология или ново оборудване, промяна в нормативната уредба, предписание на контролните органи и други.
 • Кой има нужда от 'Технически Надзор'?
 • Всички фирми, които притежават съоръжения с повишена опасност - котли, телфери, кранове, компресори, асансьори, газопроводи и паропроводи и други.
 • Кой има нужда от 'Органа за контрол на работната среда'?
 • при извършване на оценка на здравния риск;
 • при пускане на сгради и съоръжения в експлоатация;
 • при реконструкция на сгради и съоръжения в експлоатация.
 • Измерванията съгласно чл. 217, ал. 4 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минамалните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното обурудване, задължително се провеждат от Орга за контрол акредитирани от ИА "Българска служба за акредитация".

  Кои параметри от околната среда изискват постоянен или периодичен контрол?
 • микроклимат - периодично на 3 години
 • осветеност - периодично на 3 години
 • химични агенти в работната среда - периодично на 3 години
 • импеданс на контура "фаза защитен проводник" - периодично на 3 години
 • съпротивление на защитни заземителни уредби - ежегодно;
 • съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби - ежегодно;
 • шум - ежегодно;
 • прах - периодично, съгласно оценката на риска.
 • За кого са предназначени специализираните обучения при Икономикс?
 • за Работодатели, Комитети и Групи по условия на труда;
 • за координатори по безопастност и здраве;
 • за Органи по безопастност и здраве;
 • за електроспециалисти обслужващи електро-съоръжения;
 • за обслужващите съоръжения с повишена трудност.
 • Как защитаваме личните ви данни?
  • ИкономиксМ притежава удостоверение от Комисията за защита на личните данни, като администратор на лични данни (на своите партньори), което гарантира тяхната сигурност.

   

  Design by PiT & Ikonomiks | Copyright 2017 ikonomiks.com All rights reserved |Карта на сайта | Team Login