logo

 
 

Начало > Дейности > Служба по трудова медицина

Службата по трудова медицина при Икономикс е създадена през 2001 г. Удостоверение за пререгистрация в МЗ № 45. Службата по трудова медицина е партньор на работодателите и Органите по безопасност и здраве при работа, консултант в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ 124/1997 г., 2007 г. изм. и доп.)

СТМ1

Службата по трудова медицина извършва:

І. Оценка на риска:

 1. Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите. Анализ и оценка на:
  • Оценка на работни помещения и процеси
  • Оценка на работни места
  • Оценка на работното оборудване
  • Оценка на риска при ръчна работа с тежести
  • Оценка на риска при работа с химични агенти
  • Оценка на риска от въздействие на канцерогени и мутагени
  • Оценка на специфичния риск от експлозивна атмосфера
  • Оценка на професионалния риск от електричен ток
  • Оценка на професионалния риск от пожар.
 2. Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психо-социални фактори.
 3. Изготвяне на физиологичен режим на труд и почивка.
 4. Оценка на ефективността на въведения физиологичен режим на труд и почивка.
 5. Извършване на анкетни проучвания сред работещите и анализ на получените данни.
 6. Съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска:
  • разработване и предлагaне на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
  • степенуване по приоритети на мерките;
  • оценка ефикасността на предприетите вече мерки.
 7. Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.
 8. Даване на препоръки при избор на средствата за колективна и лична защита.
 9. Оценка на личните предпазни средства.
 10. Организиране и извършване на специализирани измервания на фактори на работната среда. Анализ на състоянието на работната среда и влиянието, което оказва върху здравето на работещите.
 11. Изготвяне Досие на вентилационна инсталация.

ІІ. Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите

 1. Службата по трудова медицина извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите във връзка с извършваната трудова дейност.
 2. Консултиране и подпомагане на работодателя при организиране и провеждане на:
  • предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
  • периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;
 3. Службата по трудова медицина, съгласно нормативните актове, оценката на риска и конкретните условия на труд, предлага:
  • вида на медицинските специалисти и необходимите изследвания;
  • периодичност на медицинските прегледи и изследвания.
 4. Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.
 5. Анализиране здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд въз основа на:
  • резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи;
  • информация за временната неработоспособност;
  • информация за трайната неработоспособност;
  • информация за регистрирани професионални болести;
  • информация за трудовите злополуки.
 6. Изготвяне анализ на заболеваемостта и временната неработоспособност на база издадени болнични листове;
 7. Изготвяне анализ на заболеваемостта от проведените периодични медицински прегледи;
 8. Изготвяне на лично здравно досие;
 9. Определяне на местата за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, хора с увреждания и бременни жени;
 10. Разработване на препоръки към работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила;
 11. Даване индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;
 12. Участие в разследване трудови злополуки;
 13. Участие в уточняване и регистриране на професионално заболяване;
 14. Определяне работещите, имащи право на допълнителен платен годишен отпуск.

 

Design by PiT & Ikonomiks | Copyright 2021 ikonomiks.com All rights reserved | Карта на сайта | Team Login