logo

 
 

Начало > Проекти > Приключили проекти

 

eulogo

atlogo
esflogo
 

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.01 „ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

„ИКОНОМИКС-М” ЕООД успешно изпълни проект за Разработване на профили по безопасност и здраве при работа в Икономически дейности:

  • Производство на дървен материал и изделия от дървен материал
  • Обработка на кожи, производство на обувки и др. изделия от обработени кожи
  • Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
 

 

eulogo

atlogo
esflogo
 

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.01 „ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

„ИКОНОМИКС-М” ЕООД започна изпълнение на проект за „Разработване на практически инструменти за оценка на риска на работното място в икономическа дейност „Хуманно здравеопазване”

 

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

mobile

Послено обновено 10.2017

eulogo

atlogo
esflogo
 

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.01 „ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Разработване на Кодекси на „Добри практики”; Технически правила, Ръководство с практически правила и ръководни принципи по безопасност и здраве при работа в Икономическата дейност „Държавно управление”

 

* * * * * * * * * *

 

eulogo

atlogo
esflogo
 

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.01 „ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

„Разработване и въвеждане на модели на системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа”

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.10-0009 - „Интегриране на безработни лица от област Габрово чрез обучения по професии, ключови компетентности и мотивация” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

От 1 юни 2013 г. ИКОНОМИКС-М ЕООД започва изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.10-0009 „Интегриране на безработни лица от област Габрово чрез обучения по професии, ключови компетентности и мотивация” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификация и мотивация за конкуретно включване на пазара на труда” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Цел: Предоставяне на възможност за придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции и подобряване на мотивацията за трудова активност на безработни лица от Бюрата по труда в Габрово, Севлиево и Трявна, за да се подпомогне тяхното по-лесно адаптиране и интегриране на пазара на труда в динамичната икономическа, демографска и социална среда.

Описание на целевата група: Регистрирани в Бюрата по труда в градовете Габрово, Севлиево и Трявна безработни лица на възраст между 30 и 50 години със средно и основно образование.

Проектът се реализира в периода: 01 Юли 2013 г. – 31 Май 2014 г.

Обща стойност на проекта: 111 368,15 лева

Място на изпълнение на дейностите: Област Габрово – общините Габрово, Севлиево и Трявна.

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. ИКОНОМИКС-М ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция по заетостта"

Инвестира във вашето бъдеще!

Подробности може да прочетете тук.

 

 

Design by PiT & Ikonomiks | Copyright 2017 ikonomiks.com All rights reserved | Карта на сайта | Team Login