logo

 
 

* * * * * * * * * *

mobile

Проект BG05M9OP001-1.057-0171 “Обучения - ИКОНОМИКС-М ЕООД“

На 20.02.2020 г. „Икономикс-М“ ЕООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

Цел: Чрез предоставяне на обучения (едно специфично обучение и едно обучение за ключова компетентност), насочени към преодоляване на конкретни нужди на целевата група за конкретен работен процес и работни места, проектът, предложен от "ИКОНОМИКС-М" ЕООД пряко допринася за постигането на основните цели на процедурата "Умения" за повишаване на квалификацията на работната сила и способността на заетите лица в дружеството да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда, в резултат на структурни фактори, като глобализацията, технологичните промени, застаряване на населението и продължаващите промени на преструктуриране на националната икономика.

Описание: В проект BG05M9OP001-1.057-0171 “Обучения - ИКОНОМИКС-М ЕООД“ са предвидени следните дейности: специфично обучение в областта на основния си работен процес за 20 свои ключови служители, които са пряко ангажирани в него; обучение за придобиване на ключова компетентност - владеене на английски език за същите служители.

Периодът на изпълнение на проекта е 18 месеца.

Начало: 20.02.2020 г. - Край: 20.11.2021 г.

Проектът е на стойност 64 000,00 лв., от които 38 080,00 лв. са финансиране от Европейския социален фонд, 6 720,00 лв. – национално съфинансиране чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и 19 200,00 лв. съфинансиране от “ИКОНОМИКС-М” ЕООД.

Дата на публикуване: 21.02.2020 г.

Дата на актуализране: 29.12.2020 г.

Подробности може да прочетете тук.

 

Design by PiT & Ikonomiks | Copyright 2021 ikonomiks.com All rights reserved | Карта на сайта | Team Login